Za dosledno spoštovanje Ustave republike Slovenije

Za Slovenijo brez PCT

Za SVOBODO in blaginjo ljudi

Za SVOBODNE odločitve o zdravljenjih

Za TRASNPARENTNO delovanje države

Program dela Gibanja SOS:

skupaj dosežimo spremembe!

Združujemo!

Naš cilj je doseči spremembe. Začeli smo takoj. Delujemo povsod in tam, kjer šteje. Prednost posvečamo naslednjim temam:

 • vzpostavitev normalnih pogojev v šolah za naše otroke,
 • ukinitev omejevalnih ukrepov,
 • transparentne in na dejstvih temelječe informacije o bolezni covid in drugih,
 • normalno delujoče šolstvo in zdravstvo,
 • normalen pretok ljudi in blaga,
 • transparentne in stabilne zakone, zakonodajni postopek in zaščito pravnega sistema in človekovih pravic.

Ko govorimo o »normalnosti«, imamo v mislih stanje, ki smo ga imeli za normalno pred covid, za izhodišče, a želimo boljši in pravičnejši sistem, ki bo vzdržno razvojno naravnan s človekom v središču pozornosti. Želimo analizirati »stari« sistem in ga preoblikovati tako, da nikoli več ne pride do zlorabe zdravstvenih vprašanj za doseganje političnih ciljev.

Oblikovali smo ga v širšem teamu v sodelovanju z vrhunskimi pravnimi strokovnjaki. Želimo ga dopolniti z vašimi mnenji in predlogi.

Program dela smo razdelili na poglavja, ki jih bomo smiselno dopolnjevali, tudi z vašimi predlogi. Izvajanje programa bomo zastavili v smislu dolgoročne vzdržnosti in izpolnjevanja kratkoročnih prioritet po pomembnosti.

OD LJUDI – ZA LJUDI!

Imate predloge za uvrstitev v program?

Posredujte svoje zamisli

Za dosledno spoštovanje Ustave republike Slovenije

 • dosledno upoštevanje Ustave Republike Slovenije, mednarodnih konvencij za zaščito človekovih pravic in zakonodaje, ki temelji na dejanskih podatkih in je usmerjena v rešitve za blaginjo ljudi,
 • udejanjenje vseh odprtih odločb ustavnega sodišča,
 • transparentni in stabilni zakoni in zakonodajni postopek,
 • zaščito pravnega sistema in sistema človekovih pravic,
 • dosledno ločevanje treh vej oblasti: izvršne, zakonodajne in sodne,
 • odprava neustavnih in nezakonitih pravnih aktov sprejetih v času epidemije in tudi odprava in njihovih posledic vključujoč z amnestijo in vračilom vseh kazni, izrečenih na podlagi teh aktov oziroma t.i. epidemioloških ukrepov v času epidemije COVID-19.

Za Slovenijo brez PCT

 • transparentne in na dejstvih temelječe informacije o bolezni covid in drugih,

 • odprava nesmiselnih omejitev: takojšnja odprava PCT pogojev na vseh ravneh družbe in vsakršne segregacije na podlagi zdravstvenih odločitev,

 • prepoved vsakršne segregacije na podlagi zdravstvenih razlik,

 • analiza zakonodaje in znanstvene podlage za možnost uvajanje kakršnihkoli prisilnih ukrepov in odprava vsega, kar ni utemeljeno in ustavno vzdržno,

 • normalno delujoče šolstvo in zdravstvo,
 • normalen pretok ljudi in blaga,
 • mrliški pregledi umrlih zaradi in s covidom in toksikološke raziskave resno bolnih za ugotovitev resničnih vzrokov zbolevanja,
 • preveritev vseh covid testov v uporabi, ugotovitev standardov in vzpostavitev protokolov za katerokoli testiranje, ki bodo jasni neodvisno preverljivi in natančni,
 • neodvisna analiza stanja postelj v bolnišnicah in izkoriščenost ter po potrebi izgradnja novih bolnišnic za epidemiološka zdravljenja z možnostjo preusmeritve v druge programe.

Za SVOBODO in BLAGINJO ljudi

ČLOVEKOVE PRAVICE

 • Normalen pretok ljudi in blaga.

 • Okrepi se spoštovanje in udejanjanje človekovih pravic in preprečevanje diskriminacije na vseh področjih.
 • Odprava vseh krivic, nastalih zaradi delovanja države na način, da se ne povzroča novih.
 • Največja mera empatije in pozornosti bo namenjena vsem ranljivim skupinam, osebam s posebnimi potrebami v najširšem pomenu besede, ostarelim, osebam v trenutni stiski zaradi nepredvidenih situacij, ki so nastale kot posledica katerihkoli ukrepov v obdobju Covid19 ali drugih dejavnikov (nasilja ipd.).
 • Aktivno bo varovana pravica do javnega izražanja mnenj in vzpostavitev diskurza na kulturno visokem nivoju.
 • Vzpostavitev kulturnega dialoga in odnosov v javnem življenju, še posebej v politiki.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 • Vzpostavitev normalnih pogojev v šolah za naše otroke in zagotovitev normalnega šolstva,

 • Strogo pedagoška ustanova, brez zdravstvenih pristojnosti.
 • Financiranj vseh športnih (tekmovalnih in netekmovalnih) dejavnosti do 15 leta. (klubi, zavodi, društva),
 • Široka razprava, kaj otroci še potrebujejo in rehabilitacija odnosov z drugimi učenci, učitelji. Pogovorne skupine.
 • Vzpostavitev normalnih razmer v šolstvu in odprava VSEH diskriminatornih ukrepov.
 • Stroga ločnica med javnim in zasebnim šolstvom.
 • Krepitev javnega šolstva s celovito prenovo šolskega sistema, ki bo šolo vrnil otrokom in jih celostno pripravil na izzive prihodnosti.
 • Vzpostavitev učnih načrtov, ki temeljijo na uporabi informacij in ne na njihovem pomnjenju, ter pedagoških pristopov, ki po vzoru finskega modela otrokom omogočajo večji del učenja in utrjevanja znanja v času pouka.
 • Prevetritev normativov (npr. glede števila otrok v skupini ipd.)
 • Brezpogojna dostopnost vrtcev in osnovnih šol za vse otroke.
 • Bolj učinkovito, predvsem pa interdisciplinarno, se povežejo timi za podporo otrokom s posebnimi potrebami. Poleg tega se zagotovi sistemska podpora otrokom, pri katerih so se zaradi ukrepov Covid19 pojavili kakršnikoli dodatni primanjkljaji (na področju znanja, na psihološkem področju).

GOSPODARSTVO

 • Interesi družbe in svobodnih ljudi so nad interesom kapitala.
 • Ustrezno in dostojno plačilo delavcev za njihovo delo.
 • Strogo preganjanje in kaznovanje izkoriščevalskih načinov zaposlitev.
 • Stabilno in predvidljivo poslovno okolje.
 • Smiselna ureditev dela od doma, ko je to potrebno, pogoji in dolžnosti v primeru, ko je to neizogibno.
 • Spodbujanje in nagrajevanje družbeno odgovornih podjetij (vključujoč okoljsko odgovornost).
 • Spodbujanje tistih inovacij, ki imajo pozitivne družbene učinke in ne samo kapitalskih.
 • Vračilo vseh odvzetih subvencij za izpad dohodka zaradi administrativnih ukrepov.
 • Pomoč malim podjetnikom.
 • Zagon malega gospodarstva, še posebej gostinstvo, turizem, osebne storitve.
 • Okoljsko vzdržne dejavnosti, ki bodo prinašale delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.

SOCIALA

 • Učinkovit nadzor in pravična razdelitev socialnih transferjev.
 • Okrepitev socialnega dialoga na vseh ravneh.
 • Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet ter programov in oskrbe za starejše.
 • Popolna izkorenitev revščine in pravična delitev virov med vsemi prebivalci, zagotovitev primernih bivanjskih razmer za vsakogar.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

 • Spodbujanje in krepitev samooskrbe in kratkih dobavnih verig pri pridelavi in predelavi hrane.
 • Spodbujajo se ekološke in trajnostne kmetijske prakse.
 • Spodbujanje trajnostnega upravljanja gozdov tako v javni kot tudi v zasebni lasti.
 • Spodbujanje energetske neodvisnosti države.
 • Tehnologija mora biti v pomoč človeku in ne njegov nadomestek.
 • Opuščanje fosilnih goriv in pospešitev ter spodbujanje prehoda na 100 % obnovljive vire, pri čemer se zaposlenim v fosilni energetiki zagotovi ustrezna delovna mesta v drugih dejavnostih in po potrebi prekvalifikacija.
 • Okrepitev varovanja okolja in narave ter nadzora nad tem in posledično sankcioniranja.

VARNOST IN MEDNARODNI ODNOSI

 • Redefiniranje vloge Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah in povezavah
 • Specializacija Slovenske vojske, ki je v pomoč in zaščito prebivalcev Slovenije in njihovega premoženja
 • Povrnitev in krepitev ugleda Slovenije in slovenske diplomacije
 • Zavzemanje za programe, ki interese ljudi postavljajo pred interese kapitala.
 • Odstranitev žice z meje s Hrvaško.

KULTURA

 • Sistemsko podpiranje in spodbujanje kulture in umetnosti (tudi in predvsem na lokalni ravni), vključujoč z ureditvijo pravic za samozaposlene v kulturi.
 • Zagotoviti in zaščititi je treba neodvisno novinarstvo, tako od političnih kot tudi vseh drugih vplivov pristranskosti.
 • Jasno ločiti zasebno od javnega (javno financiranje se ne more prepletati s tržno dejavnostjo medija ali drugih kulturnih subjektov).
 • Javna transparentnost lastništva in financiranja vseh medijev.

Za SVOBODO in BLAGINJO ljudi

ZDRAVLJENJE JE PROSTOVOLJNA IN INFORMIRANA ODLOČITEV POSAMEZNIKA, PROTOKOLI ZDRAVLJENJA PA TRANSPARENTNI IN PREVERLJIVI, VKLJUČUJOČ NEFARMAVEVTSKE NAČINE TERAPIJ

 • Svobodno odločanje o svojem telesu: svobodna odločitev o cepljenju in drugih zdravljenjih.
 • Transparentne in na dejstvih temelječe informacije tako o bolezni covid kot tudi drugih boleznih.
 • Odobritev vseh načinov zdravljenja, ki zagotavljajo pozitivne rezultate: uvedba oziroma razširitev protokolov zgodnjih zdravljenj in zdravil, ivermectin, hidroxicloroqin in drugih, ki so se izkazala za učinkovita, a tudi dostopnost razpoložljivih cepiv, predvsem klasičnih cepiv z ustreznimi dovoljenji in transparentni delovanjem.
 • Pregled, široka strokovna in interdisciplinarna razprava ter izdelava neodvisnih študij za izbor zdravljenja.

ZDRAVSTVO

 • Normalno delujoče zdravstvo.
 • Vsem dostopno javno zdravstvo v roku, KI PREPREČUJE POSLABŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA.
 • Uvedba vseh vej komplementarne medicine.
 • Svobodno odločanje o zdravljenjih.
 • Krepitev javnega zdravstva in zakonska omejitev »dvoživk«.
 • V ospredju mora biti zdravje in ne zdravljenje.
 • Poudarek mora biti na zdravljenju vzrokov in ne simptomov.
 • Podrobna pisna pojasnilna dolžnost za vsa zdravljenja, temelječa na preverljivih podatkih in akreditiranih s strani neodvisnih inštitucij, pristanek na zdravljenje.
 • Cepljenje s cepivi, ki imajo ustrezna dovoljenja in se lahko izvaja le skladno z navodili proizvajalcev in se ga lahko izvaja samo po predhodnem posvetu z zdravnikom glede možnosti stranskih učinkov.
 • JAZMP – razkritje varnostnih študij – te morajo bit na voljo za vsa zdravila in druga zdravljenja, da lahko pacienti sprejemajo informirane odločitve.

Za TRASNPARENTNO delovanje države

PRAVNA DRŽAVA

 • Transparentne in stabilne zakone, zakonodajni postopek in zaščito pravnega sistema in človekovih pravic.
 • Pristojnosti za imenovanje sodnikov se prenesejo na sodni svet in predsednika republike, s čimer se izloči politični vpliv (preko državnega zbora ) na izvolitev sodnic in sodnikov.
 • Aktivno vključevanje prebivalstva v zakonodajne postopke, pri čemer se oblikujejo zakonodaja in mehanizmi, ki zagotavljajo prenos potreb ljudstva od spodaj navzgor ter njihovo upoštevanje tako na lokalni kot tudi na državni ravni.
 • Bistveno povišane odškodnine zaradi učinkov cepljenja (primerljive z nesrečami pri delo zaradi malomarnosti).
 • Prepoved kakršnihkoli sankcij oziroma ukrepov, ki bi ljudem omejevale ali prepovedovale dostop do storitev in blaga – uvedba ali izvajanje tega je kaznivo dejanje.
 • Odloki in drugi ukrepi, sprejeti na podlagi določb zakonov, ki jih je ustavno sodišče razglasilo za neustavne, so neveljavni, hkrati pa je sprejem kaznivo dejanje, za kazenska dejanja se določi tudi osebna odškodnina.
 • Sprejem zakonodaje, ki bo preprečila, da se zloraba epidemij ne more več ponoviti.
 • Spremembe ZNB, ki bodo zagotavljale možnost hitrega ukrepanja, ko je to potrebno, hkrati pa zagotovile, da se ti ukrepi ne bodo mogli zlorabljati za doseganje političnih ciljev:

  • brez ad hoc nezakonitih strokovnih skupin, pač pa pristojnost NIJZ, interdisciplinarna in politično neodvisni sestavi,
  • vse odločitve se morajo sprejemati na podlagi znanstveno preverljivih podlag in podatkov s strani neodvisnih inštitucij, na podlagi točno določenih kriterijev,
  • v izbor sestave takih teles predlagamo izbiro s strani SAZU, parlamenta in civilnih iniciativ za zagotavljanje diskurza različnih mnenj.
 • Država in cerkev sta strogo ločeni. Natančneje se opredeli arbitrarno razlago določila o ločenosti države in cerkve in s tem preprečiti vsako kršenje ustave ter privilegiran položaj posameznih verskih skupnosti.
 • Sprejme se ustrezna zakonska podlaga za odvzem nepojasnjenega premoženja političarkam in politikom ter javnim uradnicam in uradnikom, ki mora biti nadzorovano še določeno obdobje po prenehanju opravljanja funkcije.
 • Politični vpliv na neodvisne institucije je nedopusten, zato ga je treba sankcionirati in preprečevati z okrepitvijo nadzornih institucij in nevladnih organizacij s področja transparentnosti in boja proti korupciji, zakonsko se zaščiti žvižgače.
 • Odpravijo se posledice dosedanjih nestrokovnih kadrovanj in se zagotovi kadrovanje na temelju strokovnosti in ne politične pripadnosti.

ZAKONODAJNI POSTOPEK

Interventni zakoni so namenjeni le popravku krivic ali hitri zagotovitvi pravne podlage za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih stisk ljudi, ki nastanejo bodisi zaradi delovanja narave, države ali pa drugih okoliščin. Obvezno je izogibanje povzročanju drugih krivic, kar se zagotovi z naslednjimi pristopi:

 • Interventni zakoni lahko le širijo pravice državljanov iz drugih zakonov, ne more pa jih omejevati, prav tako se ne more širiti pristojnost države in njenih organov.
 • Vsaka sprememba zakona gre v javno razpravo, zadnji korak je uskladitev in mnenj zakonodajne službe, katere delovanje je potrebno nujno okrepiti in narediti javno. Brez pozitivnega mnenja zakonodajnih služb noben zakon ali drug predpis ne more v potrjevanje. Usklajena verzija , ki gre potrditev, se javno predstavi.
 • Sprejem protiustavnih predpisov je kaznivo dejanje.

POLITIČNI SISTEM

 • Sprememba volilne zakonodaje tako, da imajo volivke in volivci na volitvah odločilen vpliv na izbiro poslank in poslancev ter da imajo državljani in državljanke tudi realno možnost kandidiranja na volitvah. Za vse političarke in politike ter druge nosilke in nosilce javnih funkcij se uvede pogoj nekaznovanosti.
 • Vpeljati možnost odpoklica poslancev in drugih voljenih funkcij (županje, župani, predsednica/predsednik države, evropski poslanci) s strani volilcev, njihove mandate pa omejiti na določeno število let.
 • Kazenska in materialna odgovornost nosilcev javnih funkcij za dokazane nepravilnosti, očitno malomarnost, korupcijo
 • Dvig politične kulture in spodbujanje dialoga
 • Zagotovitev transparentnosti delovanja vseh javnih institucij (javna objava izidov vseh glasovanj, lobističnih stikov, pogodb, finančnih virov; uvedba zakonodajne sledi)

JAVNA UPRAVA IN JAVNE FINANCE

 • Javna uprava mora služiti ljudem – poenostavitev postopkov in administracije.
 • Odgovornost uradnikov in funkcionarjev.
 • Stabilne javne finance in nadzor nad neupravičeno porabo proračunskih sredstev.
 • Participativni proračun.
 • Zmanjšanje zadolženosti države, vendar ne na račun ljudi, javnih služb in sociale.
 • Stroga ločnica med javnim in zasebnim, pri čemer ima v izvajanju javnih nalog prednost javni sektor in ne zasebni. Zasebni sektor mora v primeru izvajanja javnih nalog izpolnjevati vse predpise, ki jih mora izpolnjevati javni sektor.
 • Vlada sama ne more prodajati državnega premoženja na tak način, kot dosedaj. Državno premoženje se ne razprodaja, ampak se zagotovi njegovo učinkovito upravljanje.
 • Izboljšati obseg in kakovost javnih storitev (zdravstvo, šolstvo, sociala) ter zagotoviti pravično dostopnost do njih.
 • Z ustreznejšo obdavčitvijo kapitala se prispeva k zmanjševanju neenakosti v družbi, financiranju javnih storitev in socialne države. Prepreči in sankcionira se davčno izogibanje preko davčnih oaz.
 • Javne dobrine in storitve ostanejo v javni lasti (voda; zdravstvo).

Program je živ dokument in dopolnjevali ga bomo sproti in dodajali potrebe, ki jih bomo zaznali. Vabimo vas, da tudi vi soustvarjate naš program. Slovenija je dežela vseh državljanov!!

Posredujte nam svoje ideje in predloge za program dela:

Največ 500 znakov
Vašai predlogi so bili uspešno oddani
Pri pošiljanju je prišlo do napake. Prosimo preverite če ste vsa polja izpolnali pravilno in poskusite znova.

Za daljše predloge nam pišite na info@gibanje-SOS.si